top of page

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN BESCHERMD DOOR HET AUTEURSRECHT.
HET IS NIET TOEGESTAAN DEZE TE KOPIËREN VOOR EIGEN GEBRUIK.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZIJN VAN TOEPASSING OP AL ONZE OVEREENKOMSTEN.
DOOR HET AANVAARDEN VAN ONZE OFFERTE, AANVAARDT U ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

ARTIKEL 1.    ALGEMEEN

1.1    In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Evi Ramaekers Photography (“Evi Ramaekers Photography”) bedoeld: Evi Ramaekers Photography, gevestigd te Dopheide 25, 3970 Leopoldsburg en met ondernemingsnummer 0820.955.639.

1.2    In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”):

degene die Evi Ramaekers Photography verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Evi Ramaekers Photography aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product(en) en/of een dienst(en) (“Werk”).

1.3    In de Algemene Voorwaarden wordt onder Werk verstaan: alle door Evi Ramaekers Photography voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen producten en/of diensten, waaronder bijvoorbeeld concepten, advertenties, opnames, foto’s, portretten, booking en casting van modellen, uit-

kiezen van accessoires en kleding, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Evi Ramaekers Photography en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) alsook op de door Evi Ramaekers Photography verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5    De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden worden

uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6    De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Evi Ramaekers

 Photography, in welk kader Evi Ramaekers Photography zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7    Indien de Overeenkomst één of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, heeft de Overeenkomst voorrang op de Algemene

Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2.     OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De door Evi Ramaekers Photography opgestelde offertes zijn dertig (30) dagen geldig. Evi Ramaekers Photography kan een offerte intrekken, zolang Opdrachtgever de offerte niet heeft goedgekeurd, schriftelijk of via e-mail. Evi Ramaekers Photography is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien

Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voort-vloeien uit de Overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. Evi Ramaekers Photography stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnamen, nabewerking, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Evi Ramaekers Photography bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet opgenomen zijn in de offerte. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 3.     AFSPRAKEN VOOR EN TIJDENS DE PRODUCTIE

Minstens drie (3) dagen voor de aanvang van een opdracht dient Evi Ramaekers Photography vooraf een duidelijk overzicht te ontvangen via e-mail waarin volgende zaken door Opdrachtgever worden vermeld: soort opdracht, data, tijdstippen/tijdschema’s, adres(sen) van de locatie(s), naam van de locatie(s),

contactpersonen ter plaatse, dresscode, aanleveringstermijn en eventuele andere opmerkingen. Dit

overzicht is essentieel voor het goed kunnen uitvoeren van een opdracht en/of productie. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, voortvloeiende uit het door Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien de opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals e-mail of andere transmissiemedia. Afspraken dienen steeds via e-mail, door beide partijen, bevestigd te worden.

 

ARTIKEL 4.    VERVOER, REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN, MAALTIJDEN

4.1   Vervoersonkosten binnen België worden aangerekend aan 0,55 euro/km. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet noodzakelijk meegenomen in de offerte.

Evi Ramaekers Photography kan voor lange afstanden of producties in het buitenland, buiten België, een andere prijs toepassen.

4.2   Opdrachtgever voorziet per vijf geboekte uren één maaltijd + water en/of frisdrank. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft, zullen deze onkosten in alle redelijkheid verrekend worden op de eindfactuur.

 

ARTIKEL 5.    WIJZIGINGEN, ANNULATIES, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1    Alle wijzigingen die door Opdrachtgever gemaakt worden dienen uiterlijk twee (2) dagen voor de aanvang gecommuniceerd te worden via e-mail naar Evi Ramaekers Photography (info@ervstudios.be). Indien er buiten deze termijn door Opdrachtgever wijzigingen gedaan worden in het vooropgestelde tijdschema is Evi Ramaekers Photography niet verantwoordelijk voor de gevolgen en kan Evi Ramaekers Photography hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

5.2    Annulatie(s) dienen minstens twee (2) weken voor de aanvang van de opdracht doorgegeven te worden door  Opdrachtgever of Evi Ramaekers Photography.

5.3    Wanneer Evi Ramaekers Photography schade oploopt door annulatie(s) die buiten deze termijn vallen, zullen volgende vergoedingen worden aangerekend: veertien (14) dagen vooraf: 0%, dertien (13) tot acht (8) dagen vooraf: 20%, zeven (7) tot vier (4) dagen vooraf: 40%, drie (3) tot nul (0) dagen vooraf: 100%. In geval van overmacht zal 5% van het bedrag aangerekend worden, mits schriftelijk bewijs van de overmachtssituatie.

 

ARTIKEL 6.    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, OVERMACHT EN TECHNISCHE DEFECTEN

6.1     Evi Ramaekers Photography zal zich inspannen om de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste wensen te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Evi Ramaekers Photography Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

6.2   Indien en voor zover het naar het inzicht van Evi Ramaekers Photography noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Evi Ramaekers Photography het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Evi Ramaekers Photography hiervoor vooraf de toestemming van Opdrachtgever dient te verkrijgen. 

6.3     Indien Evi Ramaekers Photography op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Indien nodig kan Evi Ramaekers Photography namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

6.4  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Evi Ramaekers Photography de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.5   Een door Evi Ramaekers Photography opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen vervaltermijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders zou blijken. 

6.6    In geval van technische defecten aan materialen waarvan Evi Ramaekers Photography gebruik maakt om de opdracht tot een goed einde te brengen, kan Evi Ramaekers Photography niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die Opdrachtgever oploopt.

6.7    In geval van overmacht heeft Evi Ramaekers Photography het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Evi Ramaekers Photography niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn zowel Evi Ramaekers Photography als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van kosten, schade en/of interesten.

Indien Evi Ramaekers Photography bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Evi Ramaekers Photography gerechtigd het reeds geleverde/het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Evi Ramaekers Photography toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen: ongevallen, monsterfiles, werkonbekwaamheid, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, terreurdreiging, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan materiaal, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Evi Ramaekers Photography voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Evi Ramaekers Photography ingeschakelde derden voordoen.

Evi Ramaekers Photography heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
 

ARTIKEL 7.    PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING

7.1     Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%)

7.2    Behoudens afwijkende bepaling in de Overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen van Evi Ramaekers Photography contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel uiterlijk 30 (dertig) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht van Evi Ramaekers Photography om een hogere vergoeding te

vorderen, mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke invordering, advocatenkosten inclusief, zullen desgevallend integraal worden verhaald op Opdrachtgever. Bovendien worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Evi Ramaekers Photography zich bovendien het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

7.3     Klachten omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen per aangetekend schrijven aan Evi Ramaekers Photography worden overgemaakt. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort. Na het verloop van de vermelde termijn van acht (8) dagen heeft Opdrachtgever zijn recht ter zake verwerkt. 

7.4     Opdrachtgever verricht de aan Evi Ramaekers Photography verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met de op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan Evi Ramaekers Photography heeft verstrekt. 

7.5    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 8.    TOEGANG EN BELEMMERING

8.1 Opdrachtgever dient én parkeerplaats te voorzien bij de locatie op maximum 500 meter afstand van de locatie. Indien er geen parkeerplaats/parkeerkaart/accreditatie voorzien is worden eventuele extra  verplaatsingskosten en/of parkeerkosten beschouwd als additionele kosten en deze kosten zullen toegevoegd worden aan de eindfactuur.
8.2   Opdrachtgever dient vooraf kenbaar te maken indien er tijdens de duur van de opdracht extra verplaatsingen naar één of meerdere locaties gemaakt dienen te worden. Opdrachtgever dient eveneens kenbaar te maken hoe hij deze verplaatsing zal faciliteren, dit dient besproken en goedgekeurd te zijn voor aanvang van de opdracht. Eventuele extra verplaatsingskosten per taxi en andere onvoorziene onkosten tijdens de duur van de opdracht worden beschouwd als additionele kosten en deze kosten zullen toegevoegd worden aan de eindfactuur.

8.3 Opdrachtgever  is  verantwoordelijk  voor  het  afleveren  van geldige toegangsaccreditaties voor Evi Ramaekers Photography en haar medewerkers en zorgt ervoor dat er zich geen enkele belemmering voordoet die de werkwijze kan vertragen of onmogelijk maakt. Evi Ramaekers Photography en haar medewerkers hebben toegang tot de gehele infrastructuur waar zij tewerkgesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien er zich een probleem met toegangsaccreditaties voordoet op de locatie kan Evi Ramaekers Photography in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden en is Opdrachtgever verantwoordelijk.

 

ARTIKEL 9.     INTELLECTUELE RECHTEN

9.1   Het gebruik van het Werk/de Werken die het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst, is onderworpen aan de geldende wetgeving inzake het auteursrecht en de naburige rechten en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is, tenzij Evi Ramaekers Photography en Opdrachtgever uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeenkomen. 

9.2    Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen waaronder maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst met Evi Ramaekers Photography, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-exclusief, niet overdraagbaar tijdelijk gebruiksrecht tot het gebruik van het Werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. In alle andere gevallen behoudt Evi Ramaekers Photography de intellectuele eigendom op haar werken. De afstand van een Werk impliceert geenszins de overdracht van auteursrechten, zodat elke vorm van reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik slechts mogelijk is mits voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van Evi Ramaekers Photography. 

9.3     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Evi Ramaekers Photography veranderingen in het voorlopige of definitieve Werk aan te brengen. 

9.4   Evi Ramaekers Photography heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins. 

9.5  Deze Overeenkomst is afgesloten intuitu personae. Het is Opdrachtgever verboden om de rechten en/of documenten, voorwerp van deze Overeenkomst, over te dragen aan derden,

behoudens voorafgaandelijke, schriftelijke toelating van Evi Ramaekers Photography.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke schending van dit verbod. 

9.6     Voor inbreuken op de auteursrechten worden schadevergoedingen bepaald volgens het Sofam-tarief.

 

ARTIKEL 10.     AANSPRAKELIJKHEID 

10.1  Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fouten of zware fout is Evi Ramaekers Photography niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

10.2     Evi Ramaekers Photography is noch jegens Opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor een eventuele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen.

 

ARTIKEL 11.     ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

11.1   Opdrachtgever heeft enkel het recht om de Overeenkomst met Evi Ramaekers Photography te ontbinden in geval van zware fout in hoofde van Evi Ramaekers Photography, met dien verstande dat Opdrachtgever Evi Ramaekers Photography uiterlijk  veertien (14) dagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding in kennis dient in te stellen.

11.2   Zowel Evi Ramaekers Photography als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de andere partij.

 

ARTIKEL 12.     VARIA 

12.1     De Overeenkomst met Evi Ramaekers Photography impliceert de toelating van Opdrachtgever dat zijn/haar persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor direct marketing. Deze toelating houdt in dat Evi Ramaekers Photography Opdrachtgever op regelmatige tijdstippen kan informeren over haar activiteiten. Indien Opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe zouden worden aangewend, kan hij dat laten weten op het hierna volgende adres: (info@ervstudios.be). Opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten aan Evi Ramaekers Photography. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

12.2     Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

12.3     Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

bottom of page